Đồng Hồ Đo Điện Tử AC True RMS Sanwa RD701

 • DCV: 1000 V
 • Điện trở: 600kΩ
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
2,431,000

Đồng Hồ Đo Điện Tử Sanwa CD771

 • DCV: 1000V
 • Điện trở: 40MΩ
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
1,441,000

Đồng Hồ Đo Điện Tử Sanwa CD772

 • DCV: 1000V
 • Điện trở: 40MΩ
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
2,096,000

Đồng Hồ Đo Điện Tử Sanwa PM11

 • Điện trở: 40MΩ
 • DCV: 500V
 • ACV: 500V
 • Bảo hành: 12 tháng
1,198,000

Đồng Hồ Đo Điện Tử Sanwa PM300

 • Nguồn điện: 3V
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng

Đồng Hồ Đo Điện Vạn Năng Điện Tử Sanwa RD700

 • DCA: 10A
 • DCV: 1000V
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
1,898,000

Đồng Hồ Đo Kim Sanwa SP-18D

 • DCA: 0,3A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
968,000

Đồng Hồ Vạn Năng Chỉ Thị Kim Sanwa AP33

 • DCV: 500V
 • Điện trở: 500kΩ
 • ACV: 500V
 • Bảo hành: 12 tháng

Đồng Hồ Vạn Năng Chỉ Thị Kim Sanwa CX506A

 • DCV: 120M
 • ACV: 750V
 • DCA: 0.3A
 • Bảo hành: 6 tháng
1,865,000

Đồng Hồ Vạn Năng Chỉ Thị Kim Sanwa EM7000

 • DCA: 6A
 • DCV: 1000V
 • ACV: 750V
 • Bảo hành: 6 tháng
2,158,000

Đồng Hồ Vạn Năng Chỉ Thị Kim Sanwa SP20

 • DCA: 0.25A
 • DCV: 500V
 • ACV: 500V
 • Bảo hành: 12 tháng
972,000

Đồng Hồ Vạn Năng Chỉ Thị Kim Sanwa SP21

 • DCA: 0.3A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 06 tháng
1,198,000

Đồng Hồ Vạn Năng Chỉ Thị Kim Sanwa TA55

 • DCA: 30A
 • DCV: 60V
 • ACV: 300V
 • Bảo hành: 06 tháng
1,356,000

Đồng Hồ Vạn Năng Chỉ Thị Kim Sanwa VS-100

 • Điện trở: 2MΩ
 • DCV: 500V
 • ACV: 500V
 • Bảo hành: 6 tháng
2,543,000

Đồng Hồ Vạn Năng Chỉ Thị Kim Sanwa YX-361TR

 • DCA: 0.25A
 • DCV: 1000V
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 6 tháng
1,582,000

Đồng Hồ Vạn Năng Chỉ Thị Số Sanwa PC20

 • DCA: 10A
 • DCV: 1000V
 • ACV: 750V
 • Bảo hành: 12 tháng
1,898,000

Đồng hồ vạn năng Sanwa CD800A

 • DCA0.4 A
 • ACV: 600 V
 • DCV: 600 V
 • Bảo hành: 12 tháng

Đồng Hồ Vạn Năng Sanwa DG35A

 • ACA: 600V
 • DCV: 100A
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 6 tháng

Đồng Hồ Vạn Năng Sanwa PC7000

 • DCA: 10A
 • DCV: 1000V
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
7,475,000

Đồng Hồ Vạn Năng Sanwa PC720M

 • DCA: 10A
 • DCV: 1000V
 • ACV: 1000V
 • Bảo hành: 12 tháng
8,085,000

Đồng Hồ Vạn Năng Sanwa PM3

 • Điện trở: 40MΩ
 • DCV: 500V
 • ACV: 500V
 • Bảo hành: 12 tháng
620,000

Đồng Hồ Vạn Năng Sanwa PM33A

 • DCA: 100A
 • DCV: 600V
 • ACV: 600V
 • Bảo hành: 12 tháng
2,636,000

Đồng Hồ Vạn Năng Sanwa PM7A

 • Điện trở: 40MΩ
 • DCV: 500V
 • ACV: 500V
 • Bảo hành: 12 tháng
721,000