HOT!

Kính Hiển Vi Sinh Học 2 Mắt Optika B-159

 • Số Mắt: 2 Mắt
 • Thị Kính: WF 10x/18mm
 • Độ Phóng Đại: 1000x
 • Bảo Hành: 12 Tháng
9,220,000
HOT!

Kính Hiển Vi Sinh Học 2 Mắt Optika B-190TB

 • Số Mắt: 2 Mắt
 • Thị Kính: WF 10X/18mm
 • Độ Phóng Đại: 40 – 1000x
 • Bảo Hành: 12 Tháng
29,972,000
HOT!

Kính Hiển Vi Sinh Học 2 Mắt Optika B-290TB

 • Số Mắt: 2 Mắt
 • Thị Kính: WF 10X/20
 • Độ Phóng Đại: 40 – 1000x
 • Bảo Hành: 12 Tháng
37,080,000
HOT!

Kính Hiển Vi Sinh Học 2 Mắt Optika B-292

 • Số Mắt: 2 Mắt
 • Thị Kính: WF 10x/20mm
 • Độ Phóng Đại: 1000x
 • Bảo Hành: 12 Tháng
15,400,000
HOT!

Kính Hiển Vi Sinh Học 2 Mắt Optika B-66

 • Số Mắt: 2 Mắt
 • Thị Kính: WF 10X/18 mm
 • Độ Phóng Đại: 4 – 400x
 • Bảo Hành: 12 Tháng
6,136,000
HOT!

Kính Hiển Vi Sinh Học 2 Mắt Optika B-67

 • Số Mắt: 2 Mắt
 • Thị Kính: WF 10X/18 mm
 • Độ Phóng Đại: 4 – 600x
 • Bảo Hành: 12 Tháng
7,286,000
HOT!

Kính Hiển Vi Sinh Học 2 Mắt Optika B-69

 • Số Mắt: 2 Mắt
 • Thị Kính: WF 10X/18 mm
 • Độ Phóng Đại: 4 – 1000x
 • Bảo Hành: 12 Tháng
7,400,000
HOT!

Kính Hiển Vi Sinh Học 3 mắt Optika B-193PL

 • Số Mắt: 3 Mắt
 • Thị Kính: WF 10x/18mm
 • Độ Phóng Đại: 4 – 1000x
 • Bảo Hành: 12 Tháng
13,230,000

Kính Hiển Vi Sinh Học 3 mắt Optika B-293

 • Số Mắt: 3 Mắt
 • Thị Kính: WF10x/20mm
 • Độ Phóng Đại: 1000x
 • Bảo Hành: 12 Tháng
17,385,000
HOT!

Kính Hiển Vi Sinh Học 3 mắt Optika B-383PLi

 • Số Mắt: 3 Mắt
 • Thị Kính: WF10X/20
 • Độ Phóng Đại: 4 – 1000x
 • Bảo Hành: 12 Tháng
23,158,000

Kính Hiển Vi Soi Ngược 3 Mắt Optika IM-3

 • Số Mắt: 3 Mắt
 • Thị Kính: WF 10x/22 mm
 • Độ Phóng Đại: 100 – 40x
 • Bảo Hành: 12 Tháng
58,292,000
HOT!

Kính Hiển Vi Soi Nổi 2 Mắt Novel 2040

 • Số Mắt: 2 Mắt
 • Thị Kính: 10X/20mm
 • Độ Phóng Đại: 20x và 40x
 • Bảo Hành: 12 Tháng
2,950,000
HOT!

Kính Hiển Vi Soi Nổi 2 Mắt Optika SLX-1

 • Số Mắt: 2 Mắt
 • Thị Kính: WF 10X/21mm
 • Độ Phóng Đại: 20 – 40x
 • Bảo Hành: 12 Tháng
6,901,000
HOT!

Kính Hiển Vi Soi Nổi 2 Mắt Optika SLX-2

 • Số Mắt: 2 Mắt
 • Thị Kính: WF 10X/21mm
 • Độ Phóng Đại: 7 – 45x
 • Bảo Hành: 12 Tháng
9,966,000
HOT!

Kính Hiển Vi Soi Nổi 2 Mắt Optika ST-50LED

 • Số Mắt: 2 Mắt
 • Thị Kính: WF 10x/20mm
 • Độ Phóng Đại: 20x
 • Bảo Hành: 12 Tháng
6,962,000
HOT!

Kính Hiển Vi Soi Nổi 3 Mắt Optika SLX-3

 • Số Mắt: 3 mắt
 • Thị Kính: WF 10X/21mm
 • Độ Phóng Đại: 7 – 45 lần
 • Bảo Hành: 12 Tháng
10,858,000