Panme Điện Tử Đo Ngoài Đo Nhanh Mitutoyo 293-140-30 (0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,043,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Đo Thành Ống Mitutoyo 395-251-30 0-25mm/0.001mm (1 đầu cầu)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±2 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,547,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Đo Thành Ống Mitutoyo 395-271-30 0-25mm/0.001mm (2 đầu cầu)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±2 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,659,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Mitutoyo 293-141-30 Đo Nhanh (25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,402,000
HOT!

Panme Điện Tử Đo Ngoài Mitutoyo 293-242-30 (50-75mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 50-75mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,394,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Mitutoyo 293-243-30 (75-100mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 75 – 100mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±2 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,707,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Mitutoyo 293-342-30 (2-3″/50-75mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 50-75mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,774,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Mitutoyo 293-343-30 (3-4″/75-100mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 75-100mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±2 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,122,000

Panme Điện Tử Đo Ngoài Mitutoyo 395-252-30 (25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±2μm
 • Bảo hành: 12 tháng
4,917,000

Panme Điện Tử Đo Nhanh Mitutoyo 293-145-30 (0 -25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,416,000

Panme Điện Tử Mitutoyo 293-146-30 Đo Ngoài Đo Nhanh (25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±5 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,032,000

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-185-30 (0-1″/0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm/0-1”
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,550,000

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-186-30 (1-2″/25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 1-2″/25-50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,133,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-232-30 (50-75mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 50~75mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,965,000

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-233-30 (75-100mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 50~75mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,402,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-330-30 (0-1″/0-25mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0-1″/0-25mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,237,000

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-331-30 (1-2″/25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,595,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-332-30 (2-3″/50-75mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 2-3″/50-75mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,402,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-333-30 (3″~4″/75-100mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 3″~4″/75-100mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,850,000

Panme Đo Ngoài Điện Tử Mitutoyo 293-341-30 (1-2″/25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 1-2″/25-50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ±1 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,402,000

Panme Đo Ngoài Đo Bánh Răng Mitutoyo 124-173 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 4µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,547,000

Panme Đo Ngoài Đo Bánh Răng Mitutoyo 169-202 (25-50mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 25-50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 4µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,036,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 103-149 (300-325mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 300-325mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 6µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,853,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 103-150 (325-350mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 325 – 350mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 6µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,234,000
HOT!

Panme đo ngoài Mitutoyo 104-135A (0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±6µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,267,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 104-139A (0-100mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 100mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Số đầu đo: 3
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,326,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 104-140A (100-200mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 100 – 200mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: +/- 7 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,110,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 104-161A (50-150mm/0.1mm)

 • Khoảng đo: 50 – 150mm
 • Độ chia: 0.1mm
 • Độ chính xác: + 3 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,517,000

Panme Đo Ren Cơ Khí Mitutoyo 126-125 (0-25mm/ 0.01mm) (không đầu đo)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 4µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,528,000