Panme Đo Ngoài Đo Bánh Răng Mitutoyo 123-104 (75-100mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 75-100mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 6µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,431,000

Panme Đo Ngoài Đo Bánh Răng Mitutoyo 124-173 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 4µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,547,000

Panme Đo Ngoài Đo Bánh Răng Mitutoyo 169-201 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 4µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,838,000

Panme Đo Ngoài Đo Bánh Răng Mitutoyo 169-202 (25-50mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 25-50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 4µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,036,000

Panme Đo Ngoài Đo Mép Lon Mitutoyo 147-103 (0-13mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-13mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 0.003mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,958,000

Panme Đo Ngoài Đo Mép Lon Mitutoyo 147-105 (0-13mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-13mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 0.003mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,958,000

Panme Đo Ngoài Đo Mép Lon Mitutoyo 147-202 (0-13mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-13mm
 • Độ chia: 0.1mm
 • Sai số: ± 0.003mm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,958,000

Panme Đo Ngoài Đo Ống Mitutoyo 115-116 (25-50mm/0.01mm) (1 đầu cầu)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,254,000

Panme Đo Ngoài Đo Rãnh Kiểu A Mitutoyo 122-101 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,508,000

Panme Đo Ngoài Đo Rãnh Kiểu A Mitutoyo 122-102 (25-50mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50 mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,684,000

Panme Đo Ngoài Đo Rãnh Kiểu B Mitutoyo 122-111 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,618,000

Panme Đo Ngoài Đo Rãnh Kiểu D Mitutoyo 122-141 (0-25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,948,000

Panme Đo Ngoài Đo Thành Ống Mitutoyo 115-215 0-25mm/0.01mm (2 đầu cầu)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,133,000

Panme Đo Ngoài Đo Thành Ống Mitutoyo 115-216 25-50mm/0.01mm (2 đầu cầu)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,320,000

Panme Đo Ngoài Đo Thành Ống Mitutoyo 115-302 (0~25mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,320,000

Panme Đo Ngoài Đo Thành Ống Mitutoyo 115-308 (0-25mm/0.01mm) kiểu B

 • Khoảng đo: 0 – 25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,408,000

Panme Đo Ngoài Đo Trục Bánh Xe Insize 3292-100 (75-100mm/ 0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-25mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 5µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,005,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Đồng Hồ Đo Nhanh Mitutoyo 523-122 (25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Độ chính xác: ± 1μm
 • Bảo hành: 12 tháng.
8,266,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 102-302 (25-50mm/0,01mm) (Khung cách nhiệt)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,023,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 103-130 (25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 25-50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,023,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 103-140-10 (75-100mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 75 – 100 mm
 • Độ chia: 0.01 mm
 • Sai số: ±3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,089,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 103-141-10 (100-125mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 100-125mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
1,397,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 103-147-10 (250-275mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 250 – 275mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 5µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,673,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 103-149 (300-325mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 300-325mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 6µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,853,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 103-150 (325-350mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 325 – 350mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 6µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,234,000
HOT!

Panme đo ngoài Mitutoyo 104-135A (0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ±6µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,267,000
HOT!

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 104-136A (150-300mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 150 – 300mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 8µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,216,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 104-139A (0-100mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 100mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Số đầu đo: 3
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,326,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 104-140A (100-200mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 100 – 200mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: +/- 7 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,110,000

Panme Đo Ngoài Mitutoyo 104-142A (300-400mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 300 – 400mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: +/- 9 µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,586,000