Panme Đo Trong Cơ Khí Mitutoyo 145-185 (5-30mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 5 – 30 mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 5µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,171,000

Panme Đo Trong Cơ Khí Mitutoyo 145-186 (25-50mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 6µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,860,000

Panme Đo Trong Cơ Khí Mitutoyo 145-188 (75-100mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 75 – 100mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 8µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,346,000

Panme Đo Trong Cơ Khí Mitutoyo 145-191 (150-175mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 150 – 175mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 1µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,690,000

Panme Đo Trong Cơ Khí Mitutoyo 145-192 (175 – 200 mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 175 – 200 mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 1µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,171,000
HOT!

Panme Đo Trong Dạng Thanh Nối Mitutoyo 137-201 (50-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 50~150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± (3+n+L/50)µm (L=Maximum measuring length (mm), n=Number of rods, Fraction rounded up)
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,090,000

Panme Đo Trong Dạng Thanh Nối Mitutoyo 137-202 (50-300mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 50 – 300mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
2,662,000
HOT!

Panme Đo Trong Dạng Thanh Nối Mitutoyo 137-203 (50-500mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 50 – 500mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 2µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,338,000

Panme Đo Trong Dạng Thanh Nối Mitutoyo 137-204 (50-1000mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 50 – 1000mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 3µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,749,000
HOT!

Panme Đo Trong Dạng Thanh Nối Mitutoyo 137-205 (50-1500mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 50 – 1500mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± (3+n+L/50)µm (L=Maximum measuring length (mm), n=Number of rods, Fraction rounded up)
 • Bảo hành: 12 tháng.
6,014,000

Panme Đo Trong Điện Tử Mitutoyo 345-250-30 (5-30mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 5 – 30mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 5µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
7,235,000
HOT!

Panme Đo Trong Điện Tử Mitutoyo 345-251-30 (25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 25 – 50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 6µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
7,706,000

Panme Đo Trong Điện Tử Mitutoyo 345-350-30 (0.2-1.2”/5-30mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0.2-1.2”/5-30mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 5µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
8,042,000

Panme Đo Trong Điện Tử Mitutoyo 345-351-30 (1-2″~25-50mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 1-2″~25-50mm
 • Độ chia: 0.001mm
 • Sai số: ± 6µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
8,568,000

Panme Đo Trong Mitutoyo 145-187 (50-75mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 50 – 75mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 7µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
3,517,000

Panme Đo Trong Mitutoyo 145-189 (100-125mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 100 – 125mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 9µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
4,704,000

Panme Đo Trong Mitutoyo 145-190 (125-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 125 – 150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Sai số: ± 9µm
 • Bảo hành: 12 tháng.
5,264,000