Thước Kẹp Điện Tử 150mm Mitutoyo 500-151-30 (0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,530,000

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Mitutoyo 500-171-30 (0-6”/0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-6”/0-150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,541,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Mitutoyo 500-181-30 (0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~150mm
 • Độ phân giải: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,086,000

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Mitutoyo 500-196-30 (0-6”/0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,160,000

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Mitutoyo 500-752-20 (0-6”/0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-6”/0-150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.01mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,772,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 150mm Shinwa 19975 (0-150mm/0.001mm)

 • Khoảng đo: 0~150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
1,352,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 200mm Mitutoyo 500-152-30 (0-200mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~200mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,981,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 200mm Mitutoyo 500-172-30 (0-8”/0-200mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-8”/0-200mm
 • Độ chia: 0.01mm/0.0005”
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
3,089,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 200mm Mitutoyo 500-182-30 (0-200mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~200mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,588,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 200mm Mitutoyo 500-197-30 (0-8”/0-200mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-8”/0-200mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,713,000

Thước Kẹp Điện Tử 200mm Mitutoyo 500-703-20 (0-200mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~200mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
3,147,000

Thước Kẹp Điện Tử 200mm Mitutoyo 500-753-20 (0-8”/0-200mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-8”/0-200mm
 • Độ chia: 0.01mm/0.0005”
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
3,967,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 200mm Shinwa 19976 (0-200mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~200mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
2,049,000

Thước Kẹp Điện Tử 300mm Mitutoyo 500-153-30 (0-300mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~300mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
6,709,000

Thước Kẹp Điện Tử 300mm Mitutoyo 500-173-30 (0-12″/0-300mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-12″/0-300mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
7,182,000

Thước Kẹp Điện Tử 300mm Mitutoyo 500-704-20 (0-300mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~300mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
6,182,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 300mm Mitutoyo 500-754-20 (0-12”/300mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~300mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
7,752,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử 300mm Shinwa 19977 (0-300mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0~300mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.04mm
 • Bảo hành: 12 tháng
3,253,000

Thước Kẹp Điện Tử 450mm Mitutoyo 500-505-10 (0-18”/0-450mm /0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 18”/0 – 450mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.05mm
 • Bảo hành: 12 tháng
11,682,000

Thước Kẹp Điện Tử 450mm/0.01mm Mitutoyo 500-500-10

 • Khoảng đo: 0~450mm
 • Độ phân giải: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.05mm
 • Bảo hành: 12 tháng
11,346,000

Thước Kẹp Điện Tử Quang Năng 150mm Mitutoyo 500-776 (0-150mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 150mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
4,320,000

Thước Kẹp Điện Tử Quang Năng 200mm Mitutoyo 500-775 (0-200mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0 – 200mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.03mm
 • Bảo hành: 12 tháng
5,100,000
HOT!

Thước Kẹp Điện Tử Quang Năng 200mm Mitutoyo 500-785 (0-8”/0-200mm/0.01mm)

 • Khoảng đo: 0-8”/0-200mm
 • Độ chia: 0.01mm
 • Độ chính xác: ± 0.02mm
 • Bảo hành: 12 tháng
5,540,000